اساسنامه افراز - ویرایش 12 اسفند 92

شنبه 8 آذر 1393 ساعت 21:25

اساس‌نامة انجمن فرهنگی ایران‌زمین (اَفراز)

فصل 1: کلیات و اهداف، فصل 2: وظایف و فعالیت‌ها، فصل 3: شرایط و انواع هم‌وندی، فصل 4: رکن‌های انجمن، فصل 5: انحلال

 

فصل اول: کلیات و اهداف

مادة 1: نام تشکل عبارت است از: «انجمن فرهنگی ایران زمین» (اَفراز) که از این پس در اساس‌نامه «انجمن» نامیده می‌شود.

 

مادة 2: انجمن، مؤسسه‌ای است فرهنگی (غیر سیاسی)، مردمی (غیر دولتی) و غیر تجاری (غیر انتفاعی) که در چارچوب عرف‌ها و موضوع‌های اشاره‌ شده در اساس‌نامه و رعایت قوانین و مقررات موضوعة کشور فعالیت می‌کند .

 

مادة 3 : آرمان انجمن عبارت است از :

رسیدن به تشکلی منسجم و قوی با ساختار نظری پویا، به منظور پاسداشت هویت ایرانی و در جهت ارتقاء سطح زیستی، اخلاقی ، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان .

 

مادة 4: اهداف انجمن عبارت است از:

1.      ایران شناسی و آشناسازی هموندان با سرزمین و فرهنگ ایران  شامل: تیره‌ها، اسطوره‌ها، سنت­ها ، تاریخ، ادبیات، هنر؛  

2.      ایران‌پژوهی و ترویج یافته‌های تاریخی،  ادبی، هنری، علمی و فرهنگی- اجتماعی ایران­زمین (حوزة فرهنگی ایران)؛

3.      تقویت هویت ایرانی  با آشناسازی مردم با ریشه‌های فرهنگ ملی ایران به موازات افزایش توانایی درک مسالمت­جویانة سایر فرهنگ‌ها ؛

4.      پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی ایران با همسوسازی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی سطح کشور؛

5.      بهسازی فرهنگی و اجتماعی با افزایش توان مشارکت جمعی و کارِ گروهی هموندان به موازات تقویت مهارت‌های فردی آنان.

 

مادة 5: انجمن در محدودة ملی و جهانی فعالیت می‌کند.

 

مادة 6: فعالیت انجمن، به‌جز آنچه در مادة 12 آمده است،  محدودیت زمانی ندارد.

 

 

فصل دوم: وظایف و فعالیت‌ها

مادة 7: عمده فعالیت‌های انجمن که با تشکیل کارگروه‌ها و در جهت هدف‌های آن پی­گیری می­شوند، عبارتند از:

1.      برپایی اردو ها ی ایران‌گردی و جهان‌گردی؛

2.      پژوهش و تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای شامل: چاپ خبرنامة داخلی و راه‌اندازی تارنما- تولید کتاب و فیلم؛

3.      برپایی دوره‌های آموزشی و همایش‌های تخصصی با دعوت از شخصیت‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی ؛

4.      همیاری با سازمان‌های مردم­نهاد و مؤسسه‌های خیریه و سازمان های میراث فرهنگی که با اهداف انجمن متناسب باشند.

 

تبصرة 1: انجام دیگر فعالیت‌ها که به وضوح در اساس‌نامه قید نشده ولی در چارچوب هدف‌ها و موضوع‌های انجمن قرار دارد، پس از تأیید شورای مرکزی و شورای عالی و گرفتن مجوز از مراجع صلاحیت‌دار، توسط دبیر کل امکان‌پذیر خواهد بود.

 

فصل سوم: شرایط و انواع هموندی

مادة 8: شرایط و ویژگی‌های هم‌وند عبارت است از:

1.      آشنایی و پذیرش اساس‌نامة انجمن؛

2.      تعهد به رعایت منشور اخلاقی (مرام‌نامه) انجمن؛

3.      تعهد به پرداخت منظم هم‌وندانه.

 

مادة 9: انواع هموندی:

1.      هم‌وندان اصلی: هم‌وندانی هستند که ضمن آشنایی کامل به مفاد اساس‌نامه و تعهد کتبی به رعایت منشور اخلاقی انجمن، هم‌وندانه می‌پردازند و جهت تعیین بازرس می‌توانند در مجمع عمومی سالانه رأی دهند.

2.      هم‌وندان افتخاری: افرادی که به تشخیص و تائید شورای عالی، هم‌وندی آنان افتخاری برای انجمن خواهد بود و حق هم‌وندی پرداخت نمی‌کنند و در انتخابات مجمع عمومی شرکت نمی‌کنند .

 

 

تبصرة 2: هم‌وندان هر یک از کارگروه‌ها، در انتخاب‌های درون‌گروهی، دبیر کارگروه خود را نیز انتخاب می‌کنند.

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم: رکنهای انجمن

مادة 10:  رکن‌های انجمن عبارتند از: شورای عالی، مجمع عمومی و شورای مرکزی.

 

شورای عالی

مادة 11:  شورای عالی، با هدف حفظ چارچوب ساختار انجمن و  نگاه‌داری دستاوردهای پیشین انجمن و پیشگیری از تفرقة ناشی از اِعمال سلیقه‌های فردی هم‌وندان، تشکیل می‌شود.

 

مادة 12:  هم‌وندان شورای عالی عبارت هستند از: بنیان‌گذاران و دبیران و بازرسان پیشین و هم‌وندانِ کوشای قدیمی انجمن که مایلند با قرار دادن امکانات و یا مشاوره، تجربیات و راه‌کارهای خود را جهت حفظ و بهسازی ساختار انجمن در اختیار هم‌وندان آن قرار دهند که در صورت ابراز تمایل، شرط هم‌وندی آنان به تأیید شورای عالی کنونی است.

 

تبصرة 3: هموندان شورای عالی نمی‌توانند هم‌زمان به عنوان دبیر کارگروه یا دبیر کل نیز برگزیده شوند.

 

مادة 13:  وظایف و اختیارهای شورای عالی عبارت است از:

1.      تأیید لزوم و زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده؛

2.      مدیریت مجمع عمومی شامل برگزاری انتخاب بازرس و جایگزین وی؛

3.      انتخاب سرپرست روابط عمومی؛

4.      مسئولیت حقوقی و مالی حفظ و تمدید اعتبار تارنمای انجمن؛

5.      متولی حفظ و نگه‌داری کلیه دارایی‌های مالی و  اموال منقول و غیر منقول انجمن؛

6.      افتتاح و حفظ حساب بانکی برای انجمن؛

7.      تائید تشکیل هر نوع موسسه انتفاعی و حقوقی وابسته به انجمن و نظارت عالی بر عملکرد آن؛

8.      بایگانی یک نسخه از کلیة سوابق انجمن و به‌روزرسانی آن قبل از برگزاری هر مجمع عمومی؛

9.      تأیید یا همراهی در تدوین برنامه‌های راهبردی وتغییر اسا‌س‌نامه و منشور اخلاقی؛

10.  هم‌فکری یا همراهی جهت ارتباط انجمن با استادان برجسته و اعطای هموندی افتخاری به آنان؛

11.  هم‌فکری یا همراهی با شورای مرکزی انجمن در برنامه‌‌هایی که به نوعی نمایانگر فعالیت‌های گستردة انجمن است؛

12.  کوشش و هم‌یاری جهت رفع اختلاف‌های هم‌وندان شورای مرکزی انجمن؛

13.  تائید انحلال انجمن یا لزوم تغییر اساس‌نامه با درخواست شورای مرکزی؛

14.  اخذ کلیة تصمیم‌گیری‌های اضطراری که متولی آن در اساس نامه مشخص نشده یا به علل خاص، شورای مرکزی قادر به رسیدن به نتیجة واحد در زمان مقرر نباشد؛ برای جلوگیری از ضررهای ناشی از عدم تصمیم‌گیری در زمان لازم که می‌تواند به کاهش توان انجمن یا فرو پاشی آن منجر شود.

 

مجمع عمومی

مادة 14:  مجمع عمومی شامل همة هم‌وندان انجمن، هر شش ماه یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد.

 

تبصرة 4: در موارد خاص، تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به درخواست بازرس یا بیش از یک سوم هم‌وندان انجمن یا بیش از یک دوم هم‌وندان شورای مرکزی  و پس از تائید و هماهنگی شورای عالی برگزار می‌شود.

 

مادة 15:  وظایف و اختیارهای مجمع عمومی عبارت است از:

1.      توجه به گزارش دبیر کل و بازرس؛

2.      بررسی و تصویب گزارش مالی؛

3.      بررسی و تصویب  تغییرات پیشنهادی اساس‌نامه؛

4.      توجه به ارایة عملکرد کارگروه‌ها توسط دبیر کل یا دبیران کارگروه‌ها؛

5.      آشنایی با  دبیران کارگروه‌های جدید (هم‌وندان جدید شورای مرکزی) معرفی شده توسط دبیر کل؛

6.      توجه به نقدهای هموندان از عملکرد انجمن با مدیریت رئیس شورای عالی؛

7.      انتخاب بازرس و جایگزین وی  با نظارت شورای عالی.

 

مادة 16: شیوة تصمیم‌گیری مجمع عمومی:

جلسه‌های مجمع عمومی (عادی یا فوق‌العاده) با شرکت دست‌کم نصف به اضافه‌ی یک نفر از هم‌وندان اصلی با مدیریت هم‌وندان شورای عالی رسمیت می‌یابد. اگر مجمع به حد نصاب نرسید، دور دوم آن با حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه  فاصله و پس از اطلاع‌رسانی، با هر تعداد از هم‌وندان، رسمیت خواهد داشت. انتخابات بر اساس رای اکثریت هم‌وندان اصلی انجام خواهد شد.

 

تبصرة 5:  فقط هم‌وندانی که هم‌وندانة خود را پرداخت کرده باشند، حق شرکت در انتخابات را خواهند داشت.

 

مادة 17: وظایف و اختیارهای بازرس که از طرف مجمع عمومی برای یک سال  از بین هم‌وندان انتخاب می‌شود، عبارتند از:

1.       حضور در نشست‌های شورای عالی در صورت دعوت رئیس شورای عالی؛

2.      نظارت بر کلیه فعالیت‌های اجرایی انجمن؛

3.      نظارت بر امور مالی و تأیید گزارش مالی ؛

4.      ارایة گزارش شش ماهه  به مجمع عمومی.

 

تبصرة 6: شرط داوطلب سِمَت بازرسی، هم‌وندیِ فعال انجمن حداقل به مدت دو سال است. تشخیص آن براساس سوابق به عهده شورای عالی است.

 

تبصرة 7: استعفای بازرس با تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی رسمی خواهد شد. بازرس با رای اکثریت آرای مجمع عمومی عزل می‌شود؛ پس از استعفا و یا عزل بازرس، بازرس جایگزین، عهده‌دار وظایف وی خواهد شد.

 

شورای مرکزی

مادة 18: هم‌وندان شورای مرکزی، همان دبیران کارگروه‌ها هستند که برای مدت یک سال، با رأی دیگر هم‌وندان همان کارگروه انتخاب شده‌اند. حداقل تعداد افراد شورای مرکزی 4  و حداکثر آن 10 نفر می‌باشد.

توضیح : کارگروه‌ها، هسته‌های اصلی فعالیت‌های انجمن را تشکیل می‌دهند که بر محور یک علاقة مشترک و در راستای کمک به اهداف انجمن، توسط هم‌وندان با علایق مشترک شکل می‌گیرد.

 

تبصرة 8: هم‌وندان اصلی کارگروه‌ها، می‌توانند در چند کارگروه هم‌زمان فعالیت و در انتخابات آن نیز شرکت کنند؛ مشروط بر اینکه سمت دبیریِ بیش از یک کارگروه را دارا نشوند.

 

تبصرة 9: در صورتی‌که تعداد کارگروه‌ها بیش از ده باشد و امکان ادغام دو کارگروه وجود نداشته باشد، ده دبیر با بیشترین هم‌وند وارد شواری مرکزی می‌شوند. در صورت ابهام یا تساوی تعداد هم‌وندِ کارگروه‌ها، انتخاب شورای عالی مبنای انتخاب دبیر‌ها خواهد بود.

 

تبصرة 10: در صورت استعفا یا برکناری یکی از هم‌وندان شورای مرکزی از دبیری کارگروه، هم‌وندان آن کارگروه موظفند طی حداکثر یک ماه با برگزاری انتخابات درون‌گروهی، منتخَب جدید خود را به شورای مرکزی اعلام کند.

 

تبصرة 11: در شرایط اضطراری که تعداد هم وندان شورای مرکزی به پایین‌تر از حد نصاب برسد، تا رسیدن شرایط انجمن به وضع مطلوب ، تعدادی از هم‌وندان شورای عالی با حفظ سمت، به عنوان جایگزین موقت در شورای مرکزی حضور می یابند.

 

مادة 19: وظایف و اختیارهای شورای مرکزی عبارت است از:

1.      مدیریت اجرایی انجمن شامل :

الف- تدوین راهبردهای اجرایی در جهت اهداف انجمن؛

ب - تدوین راهکارهای اجرایی جهت ایجاد یکپارچگی در برنامه‌ها و همسوسازی فعالیت‌ها ؛

پ- توزیع مسئولیت‌های اجرایی و هماهنگی برپایی نشست‌ها، اردوها، کلاس‌های آموزشی و همایش‌ها ؛

ت- تدوین و پیاده‌سازی  برنامه‌ها جهت گسترش انجمن از طریق جذب هم‌وندان جدید؛

2.      انتخاب رییس شورای مرکزی به عنوان دبیرکل انجمن؛  

3.      نظارت بر عملکرد روابط عمومی؛

4.      مدیریت بودجه در راستای اهداف و ارایة عملکرد مالی به بازرس و شورای عالی جهت اطلاع و بایگانی؛

5.      ارائة گزارش‌های شش‌ماهة عملکرد به مجمع عمومی؛

6.      پیشنهاد تشکیل نشست‌های فوق العادة مجمع عمومی به شورای عالی؛

7.      پیشنهاد تغییر مفاد اساس‌نامه- که با درخواست چهار پنجم هم‌وندان شورای مرکزی و تصویب شورای عالی انجمن انجام می‌پذیرد و سپس در مجمع عمومی به رای گذاشته می‌شود- .

 

مادة 20: دبیرکل، رییس شورای مرکزی است و برای مدت دو سال با رأی اکثریت هم‌وندان شورای مرکزی و حداکثر یک ماه پس از برگزاری مجمع عمومی آخر سال، از بین هم‌وندان شورا انتخاب می‌شود. هیچ­یک از هم‌وندان بیش از دو بار پیوسته یا سه بار ناپیوسته نمی‌توانند به عنوان دبیر کل انتخاب شوند.

 

تبصرة 12: کارگروهی که دبیر آن به سمت دبیر کلی انتخاب می‌گردد موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به انتخاب دبیر جدید ، جهت حضور در شورای مرکزی اقدام نماید.

 

مادة 21: وظایف و اختیارهای دبیر کل عبارتند از:

1.      نمایندگی سازمانی و حقوقی انجمن؛

2.      حفظ یکپارچگی در برنامه‌ها وفعالیت‌های انجمن؛

3.       هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری نشست‌های شورای مرکزی؛

4.      امضای ثابت کلیه سندها و اوراق بهادار انجمن ؛

5.      اعلام تغییرات در هر یک از ارکان و نشانی انجمن و مفاد اساس‌نامه، به ادارات و مراجع مربوطه.

 

تبصرة 13: هموندان و کارگروه­ها فقط در صورت داشتن مجوز کتبی از دبیر کل می­توانند به عنوان نماینده و با نام انجمن در فعالیت­های خارج از انجمن شرکت نمایند.

 

تبصرة 14: در صورت عزل دبیر کل توسط شورای مرکزی یا استعفا، شورای مرکزی موظف است طی حداکثر دو هفته نسبت به انتخاب دبیر کل جدید و اعلام آن به شورای عالی اقدام نماید.

 

فصل پنجم: انحلال

مادة 22:  انحلال انجمن مشروط به درخواست کلیة هم‌وندان شورای مرکزی و تصویب شورای عالی است.

در این‌صورت کلیة دارایی‌های آن به شورای عالی منتقل شده تا به  انجمنی هم‌ارز و هم‌هدف واگذار ‌شود.

 

این اساس نامه دارای 22 ماده  و 14 تبصره  در تاریخ 12/12/1392 توسط شورای عالی افراز مورد بازبینی قرار گرفت.