آیین نامه اجرایی افراز - زمستان 92

شنبه 8 آذر 1393 ساعت 21:26

آیین‌نامة اجرایی کارگروه‌ها

 

مقدمه

کارگروه‌ها هستة اصلی فعالیت‌های انجمن فرهنگی ایران‌زمین را، که از این پس با عنوان انجمن در این آیین‌نامه به آن اشاره خواهد شد، تشکیل می‌دهند. کارگروه‌ها بر اساس یک علاقة مشترک و در راستای برآورده ساختن اهداف انجمن توسط هم‌وندان شکل می‌گیرد. این آیین‌نامه در 21 ماده و 2 تبصره به تایید شورای عالی افراز رسیده است و به‌کارگیری آن برای تمامی کارگروه‌های انجمن الزامی است.

مادة 1: تعاریف

1.       هم‌وند: افرادی هستند که حق هم‌وندانه خود را پرداخت نموده‌اند و با اطلاع از اساس‌نامه و تعهد به منشور اخلاقی به عضویت انجمن درآمده‌اند.

2.       همراه: هر یک از هم‌وندان که عضو دست‌کم یک کارگروه شده‌اند.

3.       کارگروه آزمایشی: کارگروهی جدید است که دورة آزمایشی سه ماهة خود را سپری می‌کند.

4.       کارگروه فعال: کارگروهی است که بنا به تشخیص شورای مرکزی انجمن، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

مادة 2: تنها هم‌وندان می‌توانند در کارگروه‌ها همراه شوند. حضور سایر افراد در کارگروه‌ها، در صورت تایید دبیر کارگروه، بلامانع است اما این افراد از حق رای در تصمیم‌گیری‌های کارگروه برخوردار نیستند.

 

فصل اول: شکل‌گیری

مادة 3: دست‌کم تعداد 3 هم‌وند برای تشکیل کارگروه جدید مورد نیاز است.

مادة 4: هم‌وندان علاقه‌مند به تشکیل کارگروه جدید، درخواست خود را شامل: عنوان کارگروه، اهداف اولیة آن و ارتباط آن با اهداف انجمن، برای شورای مرکزی انجمن ارسال می‌کنند. شورای مرکزی تایید یا عدم تایید تشکیل کارگروه جدید را با ذکر دلایل، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت درخواست به صورت کتبی به اطلاع درخواست‌کنندگان خواهد رساند.

فصل دوم: دورة آزمایشی

مادة 5: فعالیت کارگروه جدید به مدت 3 ماه به صورت آزمایشی خواهد بود. زمان شروع از تاریخ صدور مجوز توسط شورای مرکزی است.

مادة 6: در اولین جلسه کارگروه، نسبت به تعیین دبیر کارگروه اقدام می‌گردد. تا پایان دوره آزمایشی، دبیر کارگروه در جلسات شورای مرکزی بدون داشتن حق رای شرکت می‌کند.

مادة 7: صورت‌جلسه­های کارگروه شامل زمان و مکان تشکیل جلسه، اعضای حاضر و غایب و در کل مهم‌ترین موارد گفتگو و تصمیم‌گیری شده، باید حداکثر یک هفته پس از تشکیل جلسه، به طور مرتب برای شورای مرکزی ارسال گردد.

مادة 8: در انتهای 3 ماه آزمایشی، شورای مرکزی نسبت به ادامه یا عدم ادامه کارگروه تصمیم‌گیری می‌کند. در انتهای دورة آزمایشی، افزایش تعداد اعضای کارگروه دست‌کم به 5 نفر الزامی است. در صورت موافقت با ادامة فعالیت، وضعیت کارگروه از حالت آزمایشی به حالت فعال تغییر می‌یابد. با ارسال صورت‌جلسه به روابط عمومی توسط دبیر کل، فعالیت رسمی کارگروه جدید برای کل انجمن اطلاع‌رسانی می‌گردد.

فصل سوم: فعالیت اصلی

مادة 9: در اولین جلسه رسمی کارگروه، نسبت به تعیین دبیر جدید کارگروه، ظرف مدت یک ماه اقدام می‌گردد.

مادة 10: دبیر کارگروه از تاریخ شروع رسمی کارگروه، به مدت یک سال سمت دبیری کارگروه را برعهده خواهد داشت. در انتهای یک سال رای‌گیری مجدد برای انتخاب دبیر جدید کارگروه انجام خواهد گرفت.

تبصرة 1: در صورتی که دبیر کارگروه توسط شورای مرکزی به سمت دبیر کلی انجمن انتخاب گردد، کارگروه می‌بایستی نسبت به انتخاب دبیر جدید برای حضور در شورای مرکزی، ظرف مدت یک ماه اقدام نماید.

مادة 11: در صورت استعفای دبیر کارگروه، کارگروه موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات و انتخاب دبیر جدید اقدام نماید. در غیر این صورت، فعالیت کارگروه با نظر شورای مرکزی متوقف گردیده، تا شورای مرکزی در مورد وضعیت آن تصمیم‌گیری کند.

مادة 12: دبیر کارگروه موظف است نسبت به تهیة شناسنامه کارگروه شامل: اهداف و برنامه‌ها، قوانین و شیوة عملکرد اختصاصی کارگروه، شیوة فعالیت همراهان و تشکیل نشست‌ها اقدام نموده، آن را در اختیار شورای مرکزی قرار دهد.

مادة 13: کارگروه باید هر ماه دست‌کم یک‌بار تشکیل جلسه دهد. جلسات با حضور دست‌کم 3 نفر رسمیت می‌یابد.

مادة 14: اعضایی که چهار جلسه در سال، بدون داشتن عذر موجه از نظر دبیر کارگروه، در جلسات کارگروه حضور پیدا نکنند، حق رای در تصمیم‌گیری‌های کارگروه را نخواهند داشت؛ بازگشت دوباره این همراه، وابسته به نظر کارگروه خواهد بود.

مادة 15: برنامه‌های اصلی کارگروه (به غیر از جلسات دوره‌ای)، باید یک ماه پیش از اجرای برنامه، برای شورای مرکزی ارسال گردد. گزارش‌ برنامه‌های اجرا شده نیز که شامل: خلاصة مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده در برنامه، زمان‌بندی کلی انجام کار، مشکلات و راه‌حل‌ها است، باید حداکثر دو هفته پس از اجرای برنامه برای شورای مرکزی ارسال گردد.

مادة 16: اعضای کارگروه‌ها می‌توانند در چند کارگروه هم‌زمان فعالیت و در انتخابات دبیر کارگروه شرکت نمایند، مشروط بر این که سمت دبیری بیش از یک کارگروه را دارا نشوند.

مادة 17: دبیر کارگروه‌ در جهت پیشبرد اهداف کارگروه، باید نسبت به جذب همراهان جدید اقدام نماید. غیرهم‌وندان خواهان همراهی، مطابق مادة 2، نخست باید هم‌وند انجمن شوند.

مادة 18: فعالیت‌های کارگروه میتواند در دو سطح تعریف گردد:

1.       در سطح کارگروه: نیاز به تایید کارگروه دارد.

2.       در سطح انجمن: نیاز به تایید شورای مرکزی دارد.

مادة 19: به طور کلی مرجع تصمیم‌گیری برای اختلافات درون کارگروهی، شورای مرکزی و بین کارگروه و شورای مرکزی، شورای عالی خواهد بود.

فصل چهارم: انحلال

مادة 20: در صورتی که تعداد همراهان کارگروه به کمتر از 5 نفر برسد، کارگروه خود به خود منحل می‌گردد.

تبصرة 2: در صورتی که به تشخیص شورای مرکزی، عملکرد کارگروه در طول مدت فعالیت خود مثبت بوده باشد، شورای مرکزی یک ماه فرصت دارد تا با جذب همراه از سایر کارگروه‌ها و یا سایر هم‌وندان انجمن، تعداد همراهان کارگروه را تا به حد نصاب رسیدن آن افزایش دهد؛ در غیر این صورت کارگروه منحل می‌گردد.

مادة 21: در صورتی که به تشخیص شورای مرکزی، فعالیت‌های کارگروه به دور از اهداف و منشور اخلاقی انجمن باشد، شورای مرکزی به دبیر کارگروه مربوطه، توصیه‌های لازم را برای هم‌سوسازی فعالیت کارگروه با اهداف و ارزش‌های انجمن مندرج در منشور اخلاقی می‌نماید. در صورتی که پس از دو بار اطلاع‌رسانی کتبی توسط شورای مرکزی، در فعالیت‌های کارگروه تغییر لازم انجام نگیرد، شورای مرکزی می‌تواند انحلال کارگروه را به رای بگذارد و در صورت موافقت، کارگروه منحل خواهد شد.