عمده اهداف انجمن

شنبه 8 آذر 1393 ساعت 21:49

تاریخ ایران حرف‌هاى بسیارى براى گفتن و تجربه‌هاى بسیارى براى آموختن دارد. اگر نگاهى به تاریخ کشور هاى جهان بیندازیم متوجه مى‌شویم که بیش از 130 کشور، کشورهایى فقط «دهه‌اى» هستند زیرا تاریخ موجودیت‌شان به عنوان کشورهایى مستقل، از سال‌هاى پس از جنگ جهانى دوم و پیان عصر استعمار آغاز شده است. 60 کشور «سده‌اى» هستند یعنی آغاز موجودیت آنها به دگردیسى تاریخى پیان هزاره‌ى یکم و آغاز هزاره‌ى دوم و به اکتشاف‌هاى بزرگ جغرافیایى نیمه‌ى دوم این هزاره مربوط مى‌شود و تنها چند کشور انگشت‌شمار هستند که در حساب تاریخ «هزاره‌اى» به شمار میا‌یند و ایران ما بنا به دلیل‌هایى، یکى از پرافتخارترین آنان است.


زمینه‌ى کارى انجمن نیز با توجه به  پیش‌گفته‌ها بر دو محور زیر قرار گرفت:

 1- آشناسازى نسل جوان (به ویژه هم‌وندان انجمن) با تاریخ - فرهنگ ایران‌زمین (مراد از ایران‌زمین، گستره‌ى فرهنگى ایران است و محدوده به مرزهاى سیاسى ایران کنونى نمى‌شود، به عبارت دیگر مى توان آن را حوزه هاى برپایى جشن نوروز دانست).

2- پژوهش براى روشن‌سازى گوشه‌هاى تاریک تاریخ ایران با تأکید بر استوارسازى وحدت ملى.